Video Lab!

Sharagan: Der Voghormia (Alternate)

Sharagan: Asdvadz Mer

Sharagan: Soorp Asdvadz

Sharagan: Kohanamk

Sharagan: Hamenaynee

Sharagan: Hishya Der, Yev Voghormia

Sharagan: Lutzak

Sharagan: Der Voghormia

Sharagan: Amen Hayr Yergnavor (Pt1/2)

Sharagan: Amen Hayr Yergnavor (Pt2/2)

Sharagan: Marmeen Deroonagan

Sharagan: Der Voghormia

Sharagan: Amen Hayr Soorp

Sharagan: Miayn Soorp

Sharagan: Amen Yeghitzee

Sharagan: Der Voghormia

Sharagan: Amen Hayr Soorp